Informații utile – Edil Expert Publiserv Suseni
Semnalați o avarie
Semnalați o avarie
 Factura trebuie plătită în termenul scadent, adică 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la scadenţă atrage dupa sine calcularea de penalităţi de întârziere la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare (Cf. Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Nr. 241/2006).       

Informații utile


Definitii

Apa potabila – apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare;

Ape uzate menajere – apele rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care provin cu precadere din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare;

Ape uzate provenite din activitatile economice – toate deversarile de ape folosite in activitatile economico-industriale sau corespunzatoare unei alte utilizari a apei decat cea menajera;

Ape meteorice – apele ce provin din precipitatii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a gradinilor si curtilor imobilelor;

Autoritate competenta – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala ( A.N.R.S.C.);

Acces la retea – dreptul utilizatorului serviciilor publice de alimentare cu apa potabila de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele de distributie;

Aviz de bransare/racordare – document scris, dat de catre furnizorul de servicii de apa si de canalizare, in legatura cu posibilitatile si conditiile de alimentare cu apa din instalatiile sale a unui consumator, respectiv de preluare in instalatiile sale de canalizare publica a apelor uzate evacuate de utilizator;

Bransament – partea din reteaua publica de distributie care face legatura intre reteaua publica si reteaua interioara a unei incinte sau cladiri apartinand utilizatorilor. Bransamentul deserveste un singur utilizator. Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia;

Caracteristici tehnice – totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie;

Camin de contor de bransament/retea – constructie componenta a sistemului de distributie a apei potabile, apartinand sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament/retea, cu montajul aferent acestuia;

Contor de bransament – aparatul de masurare a volumului de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament intre doua vane/robinete, la limita proprietatii utilizatorului, fiind ultima componenta a retelei publice, in sensul de curgere a apei potabile;

Contor de retea – aparatul care masoara consumul de apa potabila la mai multe asociatii de locatari/proprietari sau la mai multi utilizatori individuali ori care masoara transportul de apa dintr-o zona in alta a retelei publice;

Contract-cadru – reglementare cu caracter normativ care stabileste conditiile minimale pentru relatiile comerciale dintre operator si utilizator;

Echipament de masurare – aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea parametrilor apei furnizate, a debitului si presiunii;

Grad de asigurare in furnizare – nivel procentual de asigurare a debitului si presiunii apei necesare consumatorului intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor de apa si de canalizare;

Imobil – orice cladire sau teren, cu destinatie social-culturala, administrativa, de productie industriala, comerciala, de prestari de servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinte la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese distincte;

Indicatori de performanta generali – parametri ai serviciului de furnizare, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmarite la nivelul furnizorilor si care sunt conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute penalizari in contractele de furnizare, in cazul nerealizarii parametrilor;

Indicatori de performanta garantati – parametri ai serviciului de furnizare ale caror niveluri minime de calitate se stabilesc si pentru care sunt prevazute penalizari in licenta sau in contractele de furnizare, in cazul nerealizarii lor;

Instalatii interioare de apa potabila – totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa apometrul/contorul de bransament, in sensul de curgere a apei sau, daca bransamentul nu este contorizat, dupa punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara de utilizare a apei, si care asigura transportul apei potabile preluate din reteaua publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;

Instalatii interioare de canalizare – totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, care asigura preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei pana la caminul de racord din reteaua publica;

Licenta – act tehnic si juridic, emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice – romana sau straina – de exploatare comerciala a sistemului public de apa si de canalizare si/sau de furnizare a serviciului de apa si de canalizare;

Operator – persoana juridica titulara a unei licente de furnizare-prestare, emisa de A.N.R.S.C., care asigura furnizarea apei potabile si/sau industriale, respectiv preluarea, epurarea si deversarea in emisar a apelor uzate;

Presiune de serviciu – presiunea ce trebuie asigurata de operator in punctul de bransare, astfel incat sa se asigure debitul normat de apa la utilizatorul amplasat in pozitia cea mai dezavantajoasa;

Punct de delimitare a instalatiilor de alimentare cu apa dintre operator si utilizator – locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului se racordeaza la instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare se face prin caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice, in sensul de curgere a apei uzate;

Racord – partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre utilizator si canalizarea publica. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia;

Retea publica de alimentare cu apa sau de canalizare – partea din sistemul public de alimentare cu apa, respectiv din sistemul de canalizare, alcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructii anexe care asigura distributia apei, respectiv preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai multi utilizatori independenti, respectiv de la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc in case individuale ori de la doua sau mai multe persoane juridice care administreaza cate un singur condomeniu, astfel cum este definit el de lege.

Partile componente ale unei retele de alimentare cu apa, precum si cele ale unei retele de canalizare sunt amplasate, de regula, pe domeniul public; in cazul in care conditiile tehnico-economice sunt avantajoase, reteaua publica de alimentare cu apa sau de canalizare poate fi amplasata, cu acordul proprietarului, si pe terenuri private.

Nu constituie retele publice: retelele de distributie aferente unei singure cladiri de locuit, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane fizice sau juridice; retelele de distributie aferente unei incinte proprietate privata pe care se afla mai multe locuinte despartite de zone verzi si alei interioare private; retelele de distributie aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si spatiile verzi sunt proprietate privata, chiar daca aceasta este administrata de mai multe persoane juridice;

Sectiune de control – locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

• pentru apa potabila si industriala: caminul de bransament/apometru;

• pentru apa uzata: ultimul camin al canalizarii interioare a utilizatorului, inainte de debusarea acesteia in reteaua de canalizare a localitatii;

Servicii de apa si de canalizare – activitatile de utilitate publica si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile si a serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor;

Serviciul public de alimentare cu apa cuprinde, in principal, activitatile de captare, de tratare a apei brute, de transport si de distributie a apei potabile si industriale la utilizatori;

Sistem public de alimentare cu apa potabila – ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de alimentare cu apa potabila. Sistemul public de alimentare cu apa potabila cuprinde, de regula, urmatoarele componente:

a) captari;

b) aductiuni;

c) statii de tratare a apei brute;

d) statii de pompare, cu sau fara hidrofor;

e) rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;

f) retele de distributie;

g) bransamente pana la punctul de delimitare;

Sistem public de canalizare – ansamblul constructiilor si terenurilor aferente, instalattilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, de regula urmatoarele componente:

a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

b) retele de canalizare;

c) statii de pompare a apelor uzate;

d) statii de epurare;

e) colectoare de evacuare spre emisar;

f) guri de varsare in emisar;

g) depozite de namol deshidratat;

Sistem de canalizare divizor – sistemul public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea si evacuarea in emisar, separata, a apelor uzate si a apelor meteorice;

Sistem de canalizare unitar – sistemul public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea si evacuarea in emisar, in comun, atat a apelor uzate, cat si a apelor meteorice;

Sistem de canalizare mixt – sistemul public de canalizare de pe teritoriul unei localitati, care se realizeaza atat prin sistem de canalizare divizor, cat si prin sistem de canalizare unitar;

Serviciul public de alimentare cu apa potabila – cuprinde activitatile de utilitate publica si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatii;

Serviciul public de alimentare cu apa industriala – cuprinde activitatile de utilitate publica si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei industriale pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatii. Apa industriala este destinata utilizatorilor ale caror procese tehnologice nu necesita utilizarea apei potabile;

Serviciul public de canalizare – cuprinde, in principal, urmatoarele activitati: colectarea si transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare, epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice si asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea evacuarii apelor uzate industriale in sistemul de canalizare, evacuarea si tratarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus, precum si depozitarea lor;

Utilizator – orice persoana fizica sau juridica, proprietara sau cu imputernicire data de proprietarul unui imobil, avand bransament propriu de apa si/sau racord de canalizare, si care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile operatorului.